Rezervarea unei activităţi de instruire în cultura informaţiei

În contextul pandemiei de COVID-19, toate activităţile de instruire vor fi organizate on-line, prin intermediul aplicaţiilor de conferinţă disponibile pe internet.

Oferim oportunităţi de instruire adaptate nevoilor studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor.

Biblioteca organizează, pe tot parcursul anului, o serie de activităţi de instruire care au ca scop îmbunătăţirea abilităţilor de identificare, evaluare şi utilizare a resurselor informaţionale în mod eficient şi etic, precum şi amplificarea gradului de cunoaştere a resurselor şi instrumentelor actuale de cercetare.

Activităţile de instruire destinate studenţilor sunt organizate în colaborare cu personalul didactic din cadrul facultăţilor şi departamentelor universitare, în funcţie de nevoile acestora de instruire în cultura informaţiei şi de subiectele specifice ale disciplinelor de studiu.

Biblioteca oferă, de asemenea, activităţi de instruire şi informare personalizate şi pentru grupuri mici.

O activitate poate dura 1-2 ore academice şi se poate organiza de luni până vineri între orele 9.00-16.00. Activităţile de instruire se pot realiza pe tot parcursul anului conform programelor de instruire ale bibliotecii, în cadrul şedinţelor cercului ştiinţific, orelor grupei sau în timpul orelor de curs etc.

Data şi ora desfăşurării activităţii de instruire pot fi stabilite de comun acord, conform preferinţelor Dvs. şi în funcţie de disponibilitatea personalului bibliotecii.

Rezervarea unei activităţi de instruire se face direct la sediul bibliotecii (biroul 222), telefonic, la nr. (022) 432-592, sau prin e-mail, la adresa uasmbiblioteca@gmail.com.

În cazul în care doriţi să anulaţi activitatea de instruire ori să o amânaţi pentru o altă dată, vă rugăm să ne anunţaţi din timp, cu cel puţin trei zile înainte.

Salutăm opiniile Dvs. privind activităţile de instruire desfăşurate şi recomandările pentru noi subiecte de instruire.

Activităţile de instruire pot fi adaptate intereselor şi necesităţilor Dvs., dar ar putea include şi unele dintre următoarele subiecte:

Curs de lecţii conceput pentru studenţii din anul I, pentru cei care nu sunt familiarizaţi cu resursele bibliotecii şi/sau pentru cei care doresc să îşi îmbunătăţească abilităţile de căutare a informaţiei.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:

 • dezvoltarea capacităţilor de căutare şi utilizare a informaţiei în catalogul electronic al bibliotecii şi repozitoriul instituţional în domeniul ştiinţelor agricole (IRAS);
 • abilităţi de utilizare a bazelor de date şi resurselor informaţionale necesare în activităţile educaţionale şi de cercetare;
 • aplicarea strategiilor şi tehnicilor avansate de căutare pentru a utiliza resursele specializate la disciplina de studiu.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:

 • deprinderi de selectare, utilizare şi evaluare a surselor de informare şi documentare;
 • abilităţi de comparare/evaluare a informaţiei obţinute din diverse surse de informare;
 • descoperirea informaţiilor de calitate pentru subiectul de interes;
 • explorarea instrumentelor, resurselor informaţionale pentru a fi la curent cu cercetările din domeniul de studiu;
 • cunoştinţe de bază privind etica utilizării informaţiei.

Cursul acoperă subiecte ce ţin de aspectele de bază privind dreptul de autor, mecanismele de protecţie a proprietăţii intelectuale, tipurile de plagiat, cauzele şi consecinţele plagiatului, detectarea şi evitarea plagiatului în procesul de studiu şi cercetare ştiinţifică.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:

 • înţelegerea noţiunilor de bază privind plagiatul şi dreptul de autor;
 • însuşirea softurilor de detectare a plagiatului;
 • cunoaşterea strategiilor şi metodelor de evitare a plagiatului;
 • cunoaşterea licenţelor ce pot fi utilizate pentru a facilita reutilizarea lucrărilor;
 • înţelegerea modului cum poate fi protejată propria muncă intelectuală.

Cursul se referă la subiecte precum utilizarea etică a informaţiilor, recunoaşterea şi evitarea plagiatului, regulile de prezentare a referinţelor bibliografice, citarea, importanţa ei, stilurile de citare şi softurile de gestionare a referinţelor.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:

 • obţinerea cunoştinţelor privind utilizarea etică a informaţiei;
 • abilităţi de recunoaştere şi evitare a plagiatului;
 • cunoaşterea stilurilor de citare şi a cerinţelor de utilizare a citărilor;
 • abilităţi de citare corectă şi de integrare a rezultatelor altor cercetători în textul propriei lucrări (articol, monografie, teză etc.);
 • abilităţi de organizare şi prezentare corectă a referinţelor bibliografice pentru lucrările ştiinţifice;
 • deprinderi de utilizare a softurilor de gestionare a referinţelor bibliografice (ZOTERO, Mendeley).

Cursul are ca scop de a prezenta ce este accesul deschis, care sunt beneficiile publicării în acces deschis a diferitor tipuri de publicaţii, cum se realizează arhivarea publicaţiilor în depozite digitale deschise.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:

 • însuşirea noţiunilor generale privind accesul deschis;
 • familiarizarea cu căile de acces deschis (calea de aur şi calea verde), cu avantajele şi provocările publicării prin căile de acces deschis;
 • recunoaşterea modului în care accesul deschis vă poate aduce beneficii atât în calitate de diseminatori, cât şi de consumatori ai rezultatelor cercetării;
 • înţelegerea modului cum să publicaţi astfel încât să îndepliniţi condiţiile finanţatorilor;
 • cunoaşterea directoriilor, depozitelor digitale deschise şi a altor platforme deschise;
 • abilităţi de utilizare şi arhivare a publicaţiilor în repozitoriul instituţional în domeniul ştiinţelor agricole (IRAS);
 • cunoaşterea licenţelor Creative Commons.

Cursul are scopul de a furniza informaţiile necesare cercetătorilor care se pregătesc să publice în reviste ştiinţifice, oferind criteriile generale care ar trebui luate în considerare la selectarea unei reviste pentru publicarea rezultatelor cercetărilor, resurse on-line în susţinerea publicării etc.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:

 • însuşirea strategiilor de publicare şi de selectare a revistelor potrivite domeniului de cercetare;
 • abilităţi de evitare a capcanelor editorilor de reviste ştiinţifice false;
 • cunoştinţe privind revistele recenzate (peer review), cu factor de impact, indexate în baze de date internaţionale;
 • cunoaşterea avantajelor şi provocărilor publicării în acces deschis.

Acest curs de instruire îşi propune să ajute cercetătorii la creşterea vizibilităţii activităţii lor de cercetare şi vine cu recomandări de instrumente atât pentru stabilirea unui profil ştiinţific, cât şi pentru monitorizarea impactului lucrărilor ştiinţifice în mediul on-line.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:

 • cunoaşterea modalităţilor de diseminare a cercetărilor şi de sporire a vizibilităţii cercetătorilor;
 • familiarizarea cu componentele-cheie ale unui profil ştiinţific;
 • dezvoltarea abilităţilor de gestionare a identităţii personale de cercetare (de creare a identificatorului unic digital de autor ORCID şi de conectare cu realizările personale de cercetare (publicaţii, articole, date de cercetare, brevete, software etc.);
 • dezvoltarea abilităţilor de creare a profilului de cercetător Google Scholar;
 • cunoaşterea reţelelor sociale şi academice de prezentare şi diseminare a activităţii ştiinţifice.

Cursul furnizează informaţii privind datele de cercetare deschise, strategiile şi politicile în domeniul datelor de cercetare la nivel internaţional şi naţional, privind beneficiile datelor de cercetare deschise, modul cum se elaborează un plan de management al datelor de cercetare, privind implicarea/acţiunile/eforturile bibliotecii în susţinerea cercetătorilor pe întreg ciclul de viaţă al datelor de cercetare (de la crearea şi colectarea datelor până la stocarea şi reutilizarea lor).

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:

 • însuşirea noţiunilor de bază privind managementul datelor de cercetare şi a etapelor ciclului de viaţă al datelor de cercetare;
 • înţelegerea importanţei şi beneficiilor planului de management al datelor, a componentelor de bază ale acestuia;
 • abilităţi de elaborare a unui plan de management al datelor de cercetare;
 • cunoaşterea instrumentelor on-line de creare a unui plan de management al datelor (DMPTool, DMPonline);
 • cunoaşterea serviciilor furnizate de bibliotecă privind managementul datelor de cercetare.