Instruire continuă

Procesul de formare și dezvoltare profesională continuă cuprinde diverse preocupări şi activităţi educaționale care au ca scop menţinerea şi îmbunătățirea cunoştinţelor, abilităţilor și competenţelor angajaților Bibliotecii Republicane Științifice Agricole și a celor din cadrul Rețelei de Biblioteci Agricole din Republica Moldova pentru a susține inovația, transferul de cunoștințe, a realiza obiectivele bibliotecii, a crește calitatea serviciilor și produselor informaționale.

Obiectivele specifice de formare profesională continuă sunt:

  • Identificarea şi evaluarea necesităţilor de formare şi dezvoltare profesională a bibliotecarilor BRŞA şi din cadrul Reţelei Bibliotecilor Agricole din RM;
  • Elaborarea programelor de formare profesională continuă a bibliotecarilor;
  • Asigurarea organizatorică şi documentară a procesului de formare profesională continuă în vederea actualizării cunoştinţelor, dezvoltării competenţelorşi abilităţilor profesionale ale bibliotecarilor;
  • Implementarea formelor şi metodelor moderne în procesul de formare profesională continuă a bibliotecarilor;
  • Formarea formatorilor de nivel local.

Formarea și dezvoltarea profesională continuă se realizează prin diverse forme:

  • participare la cursuri de formare organizate în cadrul instituției sau de instituţiile specializate în formarea profesională de nivel național și internațional;
  • învăţare la locul de muncă;
  • resurse și cursuri furnizate online;
  • participare la seminare, conferinţe, mese rotunde, ateliere profesionale etc.

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI BRŞA ŞI AL REŢELEI DE BIBLIOTECI AGRICOLE 2022

Nr Tema, subiectul activităţii Genul activităţii Perioada,
nr. ore academice
Instituţia de formare / Formator
Ianuarie
1. Principalele realizări ale anului 2021 și orientările profesionale ale BRȘA pentru anul 2022 seminar profesional 2 ore Costin Liudmila
2. Noi dimensiuni și accente ale colaborării internaționale seminar profesional 2 ore Lupu Viorica
3. Direcții de dezvoltare a resurselor informaționale ale BRȘA seminar profesional 2 ore Cechirlan Ana
4. Prioritățile profesionale ale BRȘA pentru anul 2022: metodologie, cercetare, instruire seminar profesional 2 ore Sobețchi Vera
Februarie
5. Activități în susținerea informațional-bibliografică a absolvenților UASM atelier profesional 2 ore Rurac Ana
6. Infograficele – instrumente de comunicare vizuală digitală.
Surse/instrumente gratuite pentru crearea de infografice
training 3 ore Lupu Viorica
7. Informarea bibliografică a cercetătorilor prin sistemul Diseminare Selectivă a Informației atelier profesional 2 ore Madan Ecaterina
Martie
8. MOOC-urile (Massive Open Online Courses) și webinarele – noi posibilități de dezvoltare a competențelor bibliotecarilor la distanță atelier profesional 2 ore Sobețchi Vera
9. Research4Life MOOC instruire formală, MOOC (21 martie –  4 aprilie) 2 săptămâni Information Training & Outreach for Africa (ITOCA)
10. Dimensiunea, tipul și caracteristica colecțiilor Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a UASM seminar 2 ore Cechirlan Ana
Aprilie
11. Prezentarea referințelor bibliografice. Stiluri de citare training 2 ore Rurac Ana
12. Repozitoriul Instituțional în domeniul Științelor Agricole (IRAS): conținut și utilizare atelier profesional 2 ore Babâră Ludmila
13. Ziua Specialistului – metodă eficientă de informare și comunicare profesională a specialiștilor din domeniul agriculturii și științelor conexe atelier profesional 2 ore Cozearscaia Svetlana
14. Expoziții „aniversări” și „personalități”: scop, organizare, impact atelier profesional 2 ore Caraiman Alexandra
15. Bibliotecile agricole: experiențe, colaborare și învățare seminar 3 ore Administrația BRȘA Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM
Mai
16. Baze de date și colecții de teze în ajutorul tinerilor cercetători atelier profesional 2 ore Madan Ecaterina
17. Crearea de booktrailer și promovarea publicațiilor bibliotecii atelier profesional 2 ore Rotari Irina
18. AGRIS training training 2 ore FAO, BRȘA
Iunie
19. Modalități tradiționale și moderne de promovare a rezultatelor științifice ale profesorilor și cercetătorilor universitari atelier profesional 2 ore Caraiman Alexandra
20. Identificatorii internaţionali standardizaţi pentru cărți, seriale, obiecte digitale etc. seminar 2 ore Sobețchi Vera
21. Catalogarea în sistemul integrat de bibliotecă Aleph: probleme și soluții seminar 2 ore Gula Natalia
22. Politica de formare continuă a personalului Bibliotecii Republicane Ştiințifice Agricole: conținut și aplicabilitate atelier profesional 2 ore Sobețchi Vera
Septembrie
23. Rolul și importanța bazelor de date statistice pentru cercetători seminar 2 ore Rurac Ana
24. Sinteze bibliografice și tematice privind publicaţiile din colecţiile bibliotecii atelier profesional 2 ore Salaur Irina
25. Centrul de Scriere Academică: direcții de activitate, ofertă educațională seminar 2 ore Costin Liudmila
26. Regulamentul privind gestionarea colecțiilor de bibliotecă atelier profesional 2 ore invitat special
Octombrie
27. Lecții de cultura informației și programe speciale de instruire a utilizatorilor bibliotecii atelier profesional 2 ore Sobețchi Vera
28. Noi domenii de explorare pentru bibliotecarii din instituțiile academice atelier profesional 2 ore Lupu Viorica
29. Resurse educaționale deschise în domeniul agriculturii training 2 ore Sobețchi Vera
30. Datele deschise în domeniul agriculturii: beneficii, clasificare, utilizare training 2 ore Lupu Viorica
Noiembrie
31. Softul de gestionare a referințelor bibliografice Mendeley atelier profesional 2 ore invitat special
32. Managementul datelor de cercetare și bibliotecarul de date seminar 2 ore Lupu Viorica
33. Agricultural Open Data training 2 ore FAO, BRȘA
34. Produse și servicii informaționale moderne în sprijinul cercetătorilor din domeniul agriculturii seminar 3 ore Administrația BRȘA
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM
Decembrie
35. Analiza producției științifice din Republica Moldova din baza de date internațională AGRIS seminar 2 ore Lupu Viorica
Sobețchi Vera
36. Raportarea și planificarea activității Bibliotecii Republicane Științifice Agricole. Prezentarea indicatorilor statistici și de performanță seminar 2 ore Costin Liudmila

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI BRŞA ŞI AL REŢELEI DE BIBLIOTECI AGRICOLE 2021

Nr d/r Direcţie, modul Tema, subiectul activităţii Genul activităţii Perioada, nr. ore academice Instituţia de formare/ Formator
Activităţi de educaţie formală
I. Cursuri Tendinţe moderne în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova curs de educaţie formală 75 ore academice Universitatea de Stat din Moldova, Secţia Formare Continuă
Research4Life: Massive Open Online Course curs online pe parcursul anului,
5 săptămâni
Fundaţia Elsevier, Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a Națiunilor Unite
Open Data Management in Agriculture and Nutrition Online Course curs online pe parcursul anului,
5 săptămâni
Global Open Data in Agriculture and Nutrition (GODAN)
Activităţi de educaţie nonformală
II. Strategii,  programe de dezvoltare a bibliotecii Strategii şi viziuni globale IFLA privind dezvoltarea bibliotecilor seminar ianuarie
6 ore academice
Sobeţchi Vera
Noi tendinţe în dezvoltarea bibliotecilor din Republica Moldova. Priorităţile profesionale ale BRŞA pentru anul 2021 seminar ianuarie
6 ore academice
Costin Liudmila
Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor BRŞA, deschiderea către noi colaborări, proiecte şi experienţe seminar ianuarie
6 ore academice
Lupu Viorica
Politici şi direcţii de dezvoltare a resurselor informaţionale ale bibliotecii: accente 2021 seminar ianuarie
6 ore academice
Cechirlan Ana
Oferta educaţională de formare profesională continuă a personalului BRŞA pentru anul 2021 seminar ianuarie
6 ore academice
Sobeţchi Vera
III. Cadrul de reglementare şi normativ Documente de reglementare a activităţii BRŞA elaborate şi ajustate actelor legislative şi normative în domeniu seminar februarie
6 ore academice
Costin Liudmila
Proceduri de aplicare a “Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice” seminar februarie
6 ore academice
Costin Liudmila
Politica de Formare Continuă a personalului BRŞA: componente, implementare, impact seminar martie
6 ore academice
Sobeţchi Vera
IV. Resurse, produse şi servicii Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă ca bază pentru dezvoltarea comunităţii academice seminar martie
6 ore academice
Lupu Viorica
Ghidul de prezentare a referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare training martie
6 ore academice
Rurac Ana
Cercetările bibliografice tematice – suport ştiinţific semnificativ pentru fundamentarea unor studii şi investigaţii în domeniul ştiinţelor agricole şi adiacente training martie
6 ore academice
Cozearscaia Svetlana
Activităţile BRŞA 2020- 2021 în promovarea şi realizarea Obiectivelor Globale ale Agendei ONU 2030 atelier aprilie
6 ore academice
Sobeţchi Vera
Ghiduri şi tutoriale în facilitarea promovării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice master-class mai
6 ore academice
Lupu Viorica
Sobeţchi Vera
Prezenţa revistei instituţionale „Ştiinţa Agricolă” în baze de date naţionale şi internaţionale master-class mai
6 ore academice
Sobeţchi Vera
ORCiD: sistem de identificare unică a cercetătorilor training iunie
6 ore academice
Lupu Viorica
Indicatori bibliometrici pentru reviste, articole, autori, instituţii training septembrie
6 ore academice
Lupu Viorica
Resurse deschise în susţinerea cercetării ştiinţifice atelier septembrie
6 ore academice
Sobeţchi Vera
Programe, forme şi metode de instruire a utilizatorilor bibliotecii training octombrie
6 ore academice
Sobeţchi Vera
Repozitoriile digitale ale bibliotecilor universitare şi specializate din Republica Moldova training noiembrie
6 ore academice
Sobeţchi Vera
Instrumentul Bibliometric Naţional – sursă relevantă de informare şi evaluare a ştiinţei naţionale training noiembrie
6 ore academice
Lupu Viorica
V. Tehnologii de bibliotecă Statistica activităţii de bibliotecă în contextul noilor prevederi atelier ianuarie
6 ore academice
Cechirlan Ana
Evidenţa resurselor electronice disponibile în reţea, local şi la distanţă atelier februarie
6 ore academice
Lupu Viorica
Noi instrumente şi produse informaţionale furnizate de FAO în 2021 training februarie
6 ore academice
Lupu Viorica
FAOSTAT – acces la date statistice în domeniul agriculturii şi alimentaţiei training martie
6 ore academice
Rurac Ana
Clasificarea, organizarea şi prezentarea expoziţiilor de publicaţii seminar aprilie
6 ore academice
Caraiman Alexandra
Biblioteca – partener activ şi de încredere al procesului educaţional seminar aprilie
6 ore academice
Ipati Galina
Identificatorii internaţionali standardizaţi pentru publicaţii: ISSN, ISBN, DOI etc. atelier aprilie
6 ore academice
Sobeţchi Vera
Activitatea Centrului AGRIS-MOLDOVA: experienţe, provocări şi realizări seminar aprilie
6 ore academice
Madan Ecaterina
Activitatea editorială a BRŞA în perioada anilor 2010-2020 seminar mai
6 ore academice
Babâră Ludmila
Platforma OARE (Online Access to Research in the Environment) – componentă informaţională a programului Research4Life training mai
6 ore academice
Rurac Ana
Noul site web – element-cheie pentru accesibilitatea şi promovarea serviciilor şi produselor bibliotecii prezentare mai
6 ore academice
Lupu Viorica
AGLINET – metodă alternativă de satisfacere a cererilor de informare ale utilizatorilor training iunie
6 ore academice
Madan Ecaterina
Evidenţa statistică a activităţilor cu publicul training iunie
6 ore academice
Rotari Irina
Publicaţiile periodice – suport informaţional important în procesul de cercetare seminar septembrie
6 ore academice
Salaur Irina
Fişierele de autoritate  în sistemul Aleph: nume persoană, nume corporaţie, termen geografic etc. atelier septembrie
6 ore academice
Gula Natalia
Catalogul partajat al bibliotecilor universitare din Republica Moldova: funcţionalităţi şi strategii de căutare a informaţiei training octombrie
6 ore academice
Sobeţchi Vera
ZOTERO – instrument util de gestionare a referinţelor bibliografice training octombrie
6 ore academice
Proca Aliona
Sobeţchi Vera